Co to jest wada fizyczna i prawna rzeczy?
Co to jest wada fizyczna i prawna rzeczy?

Co to jest wada fizyczna i prawna rzeczy?

Co to jest wada fizyczna i prawna rzeczy?

Każdy sprzedawca będzie odpowiadał za wady fizyczne i prawne rzeczy z tytułu rękojmi.

Co to jest wada fizyczna?

Katalog wad jest katalogiem otwartym i podaje tylko przykładowe wady fizyczne towarów, jednakże wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

 1. Recz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  Niezgodność z umową, czyli z tym, jak strony uregulowały swoje zobowiązania i o zapewnienia sprzedawcy. Może występować tutaj taka sytuacja, gdy rzecz nie ma właściwości, które powinna mieć, mając na  uwadze cel zakupu tej rzeczy, który może wynikać z przeznaczenia tej rzeczy lub oznaczenia go w umowie.
  Jako przykład można wymienić tu zakup parasolki, która przecieka. Lamp oświetleniowych zewnętrznych, które jednak nie nadają się do stosowania na zewnątrz. Kleju mrozoodpornego, który nie ma takich właściwości.
 1. Rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.
  Takie zapewnienie to np. poinformowanie kupującego  o pewnych stałych cechach rzeczy czyli zapewnieniu o charakterze ogólnym.
  Przykładem może być sytuacja, kiedy sprzedawca zapewniał o tym, że sprzedawane noże mają właściwości samo ostrzenia, a tępią się po chwili, lub z prezentowanej pralki wyjmuje się ubranie niepogniecione, a tak nie jest.
  Takie okoliczności, o istnieniu których zapewnia sprzedawca są często decydującymi kryteriami zakupu.
 1. Kupujący informuje sprzedawcę do jakiego przeznaczenia nabywa określoną rzecz przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłasza zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, mimo iż rzecz nie nadaje się do tego celu.
  Wada fizyczną może być również niezgodność polegająca na tym, że rzecz nie będzie nadawała się od celu, jaki przyświecał kupującemu w momencie zakupu tej rzeczy, a sprzedawca nie zgłaszając zastrzeżenia do tego celu, niejako go potwierdził. W takim przypadku kupujący ma prawo przypuszczać, że rzez nadaje się do określonego przez niego użytku.
  Warto zaznaczyć, że chodzi nie o cel, jaki wyznaczyły obie strony, lecz o cel, jaki miał kupujący.
  Przykładem tutaj może być sytuacja kiedy kupujący kupuje mocną wiertarkę do mieszania kleju i sprzedający nie zaprzecza, a ona nie nadaje się do takich czynności, lub zamierza kupić palety budowlane i je przerobić na stoliki domowe, a ich właściwości zabezpieczające są na tyle toksyczne, że nie nadają się do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.
 1. Rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  Wada fizyczną jest stan w którym wydana rzecz jest zdekompletowana, wydana bez części składowych lub przynależności.
  Przypadek ten obejmuje również sytuacje, gdy rzecz została wydana bez dokumentów niezbędnych do korzystania z rzeczy, np. bez karty pojazdu, bez certyfikatów, dokumentów potwierdzających legalność.

Wada prawna

Z wadą prawną mamy do czynienia, gdy:

 1. Rzecz nie jest własnością sprzedającego;
 2. Rzecz jest obciążona prawem lub prawami osoby trzeciej.

Przykładem tego typu sytuacji może być zakup mieszkania, które jest obciążone służebnością, lub zakup samochodu, który jest własnością leasingodawcy lub  ciąży na nim prawo zastawu.

Rękojmia

Odróżnienie tych dwóch rodzajów wad od gwarancji, ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia roszczeń jakie kupującemu przysługują, czyli w tym wypadku rękojmi za wady. Kupujący korzystając z rękojmi ma inne uprawnienia niż to co ma miejsce przy niezgodności towaru z umową. W tym wypadku w pierwszej kolejności kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży czyli oddać towar. Chyba, że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.

Ważne terminy zgłaszania wady:

Jeżeli Kupujący stwierdzi przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, że rzecz ta ma wady fizyczne, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała już w chwili zakupu towaru. W takim przypadku to sprzedawca musi udowodnić, że tak nie było, tj. że wada wystąpiła np. ze względu na złe używanie.

Jeśli reklamacja zostanie złożona po roku od zakupu towaru, skutkuje to tym, iż to kupujący musi udowodnić, że taka wada faktycznie istniała od momentu zakupu rzeczy , a nie powstała z powodu niewłaściwego użytkowania.

 

Dodaj komentarz