Darmowe porady prawne w Warszawie
Kiedy można uzyskać bezpłatną poradę prawną w Warszawie

Darmowe porady prawne w Warszawie

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie m.st. Warszawy stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

W celu uzyskania nieodpłatnej porady za pośrednictwem telefonu lub e- maila należy przesłać skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem na adres mailowy wybranego punktu.

W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych brakiem dostępu do Internetu należy zadzwonić pod numer: 19115

 

Darmowe porady prawne w Warszawie

Gdzie zwrócić się po pomoc prawną, gdy nie stać nas z własnych środków na skorzystanie z płatnej formy pomocy a napotykamy problem, z którym sami nie potrafimy sobie poradzić?

W Warszawie działa kilkadziesiąt punktów, w których za darmo można uzyskać pomoc prawną oraz i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje i adresy miejsc, w których możliwe jest skorzystanie z darmowych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w Warszawie.

Jaka jest podstawa bezpłatnych porad prawnych?

W Warszawie bezpłatne porady prawne są udzielane w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy, oraz na mocy porozumienia zawartego między m.st. Warszawą i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, udzielane są również w ramach działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono dla mieszkańców m.st. Warszawy.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Co do zasady, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej fizycznej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jak uzyskać bezpłatną poradę prawną?

Należy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Przy składaniu oświadczenia wymagane jest podanie danych osobowych wskazanych we wniosku, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych brakiem dostępu do Internetu należy zadzwonić pod numer: 19115

Co to jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Jest to inna forma pomocy prawnej, która polega w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.
Bezpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
 • sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

Na czym polega bezpłatna mediacja?

Jest to poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających jak:

 • przygotowanie projektu umowy o mediację;
 • wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Czy zawsze muszę stawić się w wyznaczonym punkcie udzielania porad?

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie udzielania porad prawnych/obywatelskich osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się – może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Na co możemy liczyć w  ramach bezpłatnej pomocy prawnika?

 • poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach. Może to dotyczyć toczącego się już postępowania przygotowawczego, administracyjnego, sądowego lub sądowo-administracyjnego;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym;
 • objęcie darmową mediacją;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych;
 • ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • poinformowanie nas także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Czego nie obejmuje bezpłatna pomoc prawna?

Nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto udziela darmowych porad prawnych?

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcy prawni.
W uzasadnionych przypadkach mogą jej udzielić aplikanci adwokaccy lub radcowscy, ale wymagane jest upoważnienie adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.
W punktach organizacji pozarządowych darmowych porad prawnych udzielają także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie.

W jakim zakresie udzielana jest pomoc prawna?

 • prawa pracy;
 • prawa cywilnego;
 • prawa karnego;
 • prawa administracyjnego;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 • prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Ile jest punktów wskazanych w Warszawie?

 • 17 punktów adwokacko – radcowskich udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • 18 punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe z czego 9 punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej i 9 punktów świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Gdzie mogę zobaczyć wykaz instytucji i ośrodków udzielających takich porad?

Wykaz planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy w 2020 roku, możesz zobaczyć tutaj:

Dodaj komentarz