Regulamin Klubu Trzeciego Wieku

Definicje

Klub Trzeciego Wieku zwany dalej „Klubem” – społeczność osób, które chcą korzystać z usług, produktów i informacji „Zaufanych Partnerów”.

Członek Klubu Trzeciego Wieku zwany dalej „Klubowiczem” – osoba fizyczna, która ma 55 lub więcej lat i tyleż samo lat doświadczeń życiowych, przystąpiła do Klubu, podpisała deklarację członkowską i jest uprawniona do składania za pośrednictwem serwisu Klubu – Zleceń.

Spółka Training Development Sp. z o. o. zwana dalej „ Spółką” – koordynator w zakresie realizacji przez Usługodawców i/lub Zaufanych Partnerów Zleceń składanych przez Klubowiczów.

Zlecenie – zgłoszone Spółce przez Klubowicza drogą telefoniczną lub mailową zapotrzebowanie na wykonanie usługi, zawierające zestaw informacji potrzebnych do jego realizacji, tj. w szczególności: imię i nazwisko lub nazwa Klubowicza, adres realizacji usługi, telefon i/lub e-mail do Klubowicza, preferowany przez Klubowicza termin realizacji usługi.

Senior oznaczenie osoby nie ze względu na wiek, ale z uwagi na wieloletni bogaty bagaż doświadczeń życiowych, styl życia i sposób spędzania wolnego czasu, odpowiedni dla określonego etapu życia.

Usługodawca – niezależny od Spółki podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, która świadczy usługi dla Klubowicza i któremu Spółka przekazuje Zlecenia; działający we własnym imieniu i na swój rachunek, sprzedający na własną odpowiedzialność produkty oraz ponoszący pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi, w tym w szczególności drobne usługi naprawcze, remontowe, serwisowe lub inne.

Zaufany Partner – Usługodawca zweryfikowany i rekomendowany przez Klub lub Spółkę.

Umowa – umowa w postaci ustnej lub pisemnej zawierana między Usługodawcą i Klubowiczem, której Spółka nie jest stroną, dotycząca realizacji usługi, przez Usługodawcę lub dostawy produktu, w związku z przekazanym przez Spółkę Zleceniem.

Postanowienia ogólne

 1. Klub został utworzony w strukturze Spółki.
 2. Zasady działania Klubu reguluje niniejszy Regulamin.
 3. Klub nie posiada osobowości prawnej.
 4. Klub swoim zasięgiem i działalnością obejmuje dzielnice Warszawy, z czasem planuje objęcie działalnością kolejnych miast. Niektóre wybrane usługi wykonywane są na terenie całej Polski.
 5. Jednym z zasadniczych kierunków i zadań Klubu jest podjęcie współpracy z samorządami lokalnymi i społecznościami parafialnymi, w celu wspierania Seniora w realizacji i zaspokajaniu potrzeb.
 6. Klub to grupa nieformalna, organizowana i prowadzona przez samych Seniorów przy wsparciu Spółki.
 7. Działalność Klubu jest koordynowana przez Spółkę za pośrednictwem jej pracowników i współpracowników.
 8. Członkiem Klubu może zostać:
  • Senior, czyli osoba która ukończyła 55 rok życia,
  • inne osoby rekomendowane przez Klubowicza.
 9. Przynależność do Klubu jest oparta o zasadę dobrowolności.
 10. Warunkiem członkostwa w Klubie jest m.in. wypełnienie i dostarczenie do Spółki deklaracji uczestnictwa.
 11. Każdy Klubowicz otrzyma swój indywidualny numer klubowy, którym będzie mógł posługiwać się przy korzystaniu z oferowanych przez Klub polach działalności.
 12. Członek Klubu zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej. Do końca 2020r. Członek Klubu zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. Spółka może podjąć decyzję o zwolnieniach na kolejny okres, umieszczając takową informacje w niniejszym regulaminie.
 13. Wszelkie informacje dotyczące działalności Klubu zawarte są na stronie: wtos.pl

Członek Klubu

 1. Członkiem Klubu zwanym Klubowiczem można zostać poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej i opłacanie miesięcznych składek członkowskich (do końca 2020r. zwolnienie z opłat).
 2. Korzystanie z Sieci Życia® za pośrednictwem Spółki, której szczegółowy opis  zawarty jest na stronie wtos.pl odbywa się poprzez podpisanie umowy Sieci Życia® wraz załączoną do umowy deklaracją członkowską.
 3. Członkostwo w Klubie uprawnia do korzystania z udostępnianych i koordynowanych przez Spółkę usługach, które mogą być zmieniane, modyfikowane, usuwane oraz dodawane w ramach potrzeb, wymagań i możliwości Spółki.
 4. Każdy Klubowicz w miarę jego potrzeb ma zapewnione wsparcie telefoniczne aktywne w godzinach 10.00-14.00
  • wyszukanie potrzebnej usługi (hydraulik, elektryk, wyszukanie usługi naprawy sprzętu, opieka, sprzątanie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, usługi prawne itp.) i zaproponowanie najlepszego dla Klubowicza rozwiązania,
  • przypominanie SMS o imieninach, urodzinach lub innych rocznicach wskazanych przez Klubowicza,
  • przypominanie SMS o kończących się ubezpieczeniach, badaniach i innych zgłaszanych Spółce przez Klubowicz lub Usługodawcę,
  • przypomnienie o wizycie w szpitalu lub badaniach lekarskich, jeśli informację o takich wizytach zostaną udostępnione Spółce przez Klubowicza lub Usługodawcę,
  • wsparcie przy internetowych zamówieniach potrzebnych produktów spożywczych,
  • propozycje optymalizacji kosztów ponoszonych przez Klubowicza w zakresie opłat i abonamentów,
  • doradztwo w zakresie ubezpieczeń mienia i ubezpieczeń wypadkowych,
  • doradztwo w sprawie dedykowanych pakietów dla Seniora prywatnej opieki medycznej,
  • znalezienie podstawowych informacji zawartych na stronie pl dotyczących adresów i telefonów do urzędów, instytucji itp.
 5. Wysokość opłaty miesięcznej składki członkowskiej ustalana jest na dany rok kalendarzowy do 15 grudnia roku poprzedzającego.
 6. Składki członkowskie opłaca się kwartalnie.
 7. W 2021 r miesięczna składka będzie wynosiła 15 zł brutto, kwartalna 45 zł.
 8. Składki płacone są z góry do 15 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału. Za pierwszy miesiąc każdego kwartału uznaje się: styczeń, kwiecień, lipiec, październik. Przystąpienie do Klubu po rozpoczęciu któregokolwiek kwartału obliguje do opłacenia składki w pierwszym miesiącu po przystąpieniu do klubu za cały okres do końca tego kwartału.
 9. Zaległości w uiszczaniu opłat powyżej dwóch tygodni powodują automatyczne zawieszenie członkostwa i w konsekwencji możliwości z korzystania z Usług koordynowanych przez Spółkę.
 10. Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z członkostwa.

Cele i ich realizacja

Klub utworzony jest przez społeczność Klubowiczów, którzy poprzez koordynację działań i aktywności zapewnianych przez Spółkę, wspierani są w osiąganiu celów Klubu, którymi są:

 1. Zapewnienie wsparcia Seniorom, poprzez szeroko pojętą informację o zweryfikowanych i polecanych usługach dla Seniora.
 2. Zapewnienie informacji i dostępu do Sieci Życia® oraz udzielenie wparcia w dotarciu i korzystaniu z Sieci Życia®.
 3. Aktywowanie środowiska Seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego.
 4. Rozwijanie różnorodnych form życia w zakresie aktywności kulturalno-oświatowych, towarzyskich oraz wypoczynku dla Seniorów.
 5. Organizowanie dla Klubowiczów propozycji dla życia towarzyskiego, w tym spotkań, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych itp., także m.in. z samorządami lokalnymi i społecznością parafialną.
 6. Ułatwianie zawierania nowych znajomości i utrzymywania więzi wśród Seniorów – Klubowiczów.
 7. Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja Seniorów z różnych środowisk.
 8. Upowszechnianie zdrowego trybu życia.
 9. Ochrona i promocja zdrowia.
 10. Organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej, itp.
 11. Wypełnianie czasu wolnego Seniorom w sposób będący szczególną ukierunkowaną profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
 12. Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami Seniora.
 13. Wspieranie rozwoju zainteresowań Klubowiczów.
 14. Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział Seniorów w życiu ich otoczenia.
 15. Realizacja podjętych inicjatyw.
 16. Działanie na rzecz zwiększenia udziału i aktywności Seniorów w życiu społecznym.
 17. Integracja społeczna Seniorów z różnych środowisk, różnego pochodzenia i narodowości.
 18. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 19. Dowartościowanie i wzrost samooceny Seniora.

Cele Klubu realizowane są m.in. poprzez koordynację przez Spółkę działań wspólnie z samorządami lokalnymi i społecznością parafialną poprzez:

 1. Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska Seniorów.
 2. Umożliwienie i ułatwienie uczestnictwa w organizowanych spotkaniach tematycznych, wycieczkach krajoznawczych, wycieczkach kulturoznawczych, itd.
 3. Umożliwienie i ułatwienie uczestnictwa w organizowanych imprezach okolicznościowych.
 4. Umożliwienie i ułatwienie uczestnictwa w organizowanych różnego rodzaju grupach zainteresowań.
 5. Inną działalność spełniającą potrzeby Seniorów dla realizacji celów Klubu.

Organizacja

 1. Przewodniczącym Klubu jest Prezes Spółki.

Dokumentację Klubu stanowią:

 1. Deklaracja o przystąpieniu i wystąpieniu z Klubu.
 2. Dokumentację przechowuje się w siedzibie Spółki.

Finanse

Klub w swojej działalności finansowej może w granicach prawa korzystać z:

 1. Własnych środków Spółki.
 2. Składek członkowskich.
 3. Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (dotacje, darowizny itp.).
 4. Dotacje z instytucji państwowych i osób prywatnych.
 5. Dotacje z funduszy unijnych.
 6.  

Prawa i obowiązki Klubowiczów:

 1. Klub jest organizacją zrzeszającą Seniorów oraz inne osoby zainteresowane działalnością Klubu, które:
  • złożyły prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską Klubu i regularnie opłacają składkę członkowską
  • zapoznały się z treścią regulaminu Klubu,
  • zadeklarowały przestrzeganie postanowień regulaminu Klubu oraz zadeklarowały aktywne uczestnictwo w działaniach Klubu.
 2. Każdy Klubowicz zobowiązany jest do:
  • poszanowanie godności osobistej Klubowiczów, Usługodawców i osób działających z ramienia Spółki,
  • kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami zachowanie się wobec Klubowiczów Usługodawców i osób działających z ramienia Spółki,
  • godne reprezentowanie Klubu,
  • zapoznanie się i akceptacja w deklaracji uczestnictwa, polityki prywatności zawartej na stronie wtos.pl
 3. Każdy Klubowicz ma prawo do:
  • rozwijania własnych zainteresowań,
  • uczestnictwa w imprezach oraz wycieczkach,
  • uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie,
  • uzyskania pełnej informacji o działalności Klubu.

Członkostwo w Klubie wygasa z chwilą:

 1. Wystąpienia z Klubu na własną pisemną prośbę.
 2. Śmierci Klubowicza.
 3. Skreślenie z listy członków w wyniku:
  • działania na szkodę Klubu, oraz nie przestrzegania regulaminu,
  • dłuższego niż 30 nieopłacenia składki członkowskiej.
 4. W przypadku określonym w punkcie 3 powyżej o skreśleniu decyduje Przewodniczący Klubu.

Zasady koordynacji pomiędzy dokonanym Zleceniem a wykonaniem Usługi:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady koordynacji działań zmierzających do wykonania przez Usługodawców i Zaufanych Partnerów, Zlecenia złożonego przez Klubowicza.
 2. Klubowicz składając Zlecenie telefonicznie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zarządzanego przez Spółkę, składa jednocześnie oświadczenie, że akceptuje zasady koordynacji przez Spółkę zawarte w niniejszym Regulaminie.

Koordynacja:

 1. Klubowicz przekazuje Zlecenie Spółce, która zarządza systemem telefonicznym i teleinformatycznym.
 2. Zgłoszenia mogą być składane telefonicznie lub adres e-mail według danych kontaktowych podanych przez Spółkę w serwisie wtos.pl w podstronie Kontakt.
 3. Zgłoszenie Zlecenia musi obejmować dane niezbędne do realizacji Zlecenia, w szczególności dane osobowe Klubowicza oraz szczegółową treść Zlecenia.
 4. Spółka przetwarza ujawnione przez Klubowicza dane na potrzeby wykonania Zlecenia przez Usługodawcę lub Zaufanego Partnera i w celu wykonania Zlecenia przez Usługodawcę lub Zaufanego Partnera przekazuje je właściwemu podmiotowi.
 5. Za prawidłową realizację Zlecenia odpowiada Usługodawca lub Zaufany Partner, zaś orientacyjnie wskazany przy złożeniu Zlecenia termin rozpoczęcia jego realizacji oraz koszty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.C.
 6. Usługodawca lub Zaufany Partner po przekazaniu przez Spółkę Zlecenia może skontaktować się z Klubowiczem i indywidualnie ustalić szczegóły realizacji Zlecenia, w tym w szczególności termin rozpoczęcia jego realizacji i w razie wątpliwości, zakres oraz doprecyzowuje koszt realizacji Zlecenia.
 7. W każdym przypadku po złożeniu Zlecenia Klubowicz musi zostać poinformowany o szczegółach jego realizacji przez Usługodawcę lub Zaufanego Partnera, jak również o kosztach związanych z jego realizacją.
 8. Spółka może odmówić przyjęcia Zlecenia od Klubowicza lub odwołać realizację złożonego Zlecenia. O każdym z takich przypadków składający zlecenie Klubowicz zostanie poinformowany, zaś Spółka w miarę możliwości wesprze Seniora w rozwiązaniu sytuacji.
 9. W każdym przypadku rezygnacji przez Klubowicza z realizacji Zlecenia, Klubowicz zobowiązany będzie do pokrycia opłaty za dojazd Usługodawcy lub Zaufanego Partnera według ich cennika.

Działalność Spółki

 1. Spółka udostępnia wykorzystywane przez Spółkę platformy: telefoniczną i teleinformatyczną, dla koordynowania działań pomiędzy Klubowiczami a Usługodawcami i Zaufanymi Partnerami. Stronami umów na wykonanie Usługi są wyłącznie Klubowicze oraz Usługodawcy i Zaufani Partnerzy, którzy są wyłącznie odpowiedzialni za prawidłowe wykonanie zamówionej przez Klubowicza Usługi.
 2. Spółka dołoży wszelkiej staranności w celu umożliwienia płynnego przepływu Zleceń pomiędzy Klubowiczami a Usługodawcami i Zaufanymi Partnerami, przy czym Spółka ma wpływu na sprawność działania platformy telefonicznej i teleinformatycznej, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia w ich działaniu, czy też przerwy w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, wynikające m.in. z awarii lub niewłaściwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości świadczonych Usług, w tym także jakości produktów, zgłaszane przez Klubowicza, rozstrzygane będą przez Usługodawcę lub Zaufanego Partnera.
 2. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia i reklamacje Klubowicz kieruje bezpośrednio do Usługodawcy i/lub Zaufanego Partnera telefonicznie do Usługodawcy lub Partnera biznesowego, na numer telefonu, z którego kontaktował się on z Klubowiczem po otrzymaniu Zlecenia lub za poza pośrednictwem Spółki na numer 888-150-555 lub poprzez Kontakt zawarty na stronie www Spółki. Spółka po przyjęciu takiego zgłoszenia, przekazuje je niezwłocznie Usługodawcy lub Zaufanemu Partnerowi. Zastrzeżenia muszą być zgłaszane niezwłocznie.
 3. Spółka nie rozpatruje reklamacji, uwag czy zastrzeżeń Klubowiczów zgłaszanych co do jakości Usług świadczonych przez Usługodawców i/lub Zaufanych Partnerów, przy czym wspomagając Klubowiczów oraz Usługodawców i Zaufanych Partnerów w budowaniu jak najlepszych standardów świadczonych Usług, będzie monitorowała proces świadczenia Usług zgłaszając konstruktywne uwagi i oceny wykonanych usług.
 4. Wszelkie zastrzeżenia co do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Spółkę, każdy Klubowicz może zgłosić w formie pisemnej lub na adres e-mail podany na stronie www. Spółki.
 5. Każda reklamacje powinna zawierać następujące dane:
  • dane Klubowicza, w tym w szczególności jego imię, nazwisko lub nazwa oraz numer klubowy,
  • dane adresowe, na które powinna zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
  • opis przedmiotu reklamacji.
 6. Reklamacje co do naruszenia postanowień Regulaminu mogą być składane w terminie do 30 dni od chwili wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja i rozpatrywane będą w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji przez Spółkę.

Informacje, zobowiązania i odpowiedzialność Spółki

 1. Informacje zawarte na stronach internetowych: wtos.pl lub www.klubtrzeciegowieku.pl a umieszczone przez Spółkę zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, by Klubowiczom umożliwić wyselekcjonowany pod względem potrzeb Seniora dostęp do informacji znajdujących się w sieci.
  Dlatego na stronach Klubu mogą być publikowane także linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje.
 3. Spółka udostępnia Seniorom linki do zewnętrznych stron, przy czym nie ma wpływu na treści zawarte na tych stronach, nie ponosi zatem odpowiedzialności za znajdujące się tam treści, za ich prawdziwość i prawidłowość.
 4. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Spółki nie oznacza rekomendację takiej strony lub produktu czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.
 5. Spółka nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki na stronie Spółki.
 6. Spółka rekomenduje i udostępnia Klubowiczom dane kontaktowe swoich Zaufanych Partnerów, którzy świadczą określone usługi lub sprzedają produkty dla Seniora zawarte na stronie internetowej: wtos.pl lub www.klubtrzeciegowieku.pl
 7. W innych przypadkach, na prośbę Klubowicza, który jasno określił swoje potrzeby, Spółka pomaga w znalezieniu innych Usługodawców i przedstawia Klubowiczowi propozycje lub najkorzystniejsze rozwiązania. Wyłącznie Klubowicz decyduje o skorzystaniu z przedstawionych przez Spółkę propozycji, która nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość dokonanego przez Klubowicza wyboru. Skorzystanie przez Klubowicza z Usług prowadzi do nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Klubowiczem a Usługodawcą, który wyłącznie odpowiada za prawidłowość wykonania Usługi, jak i za jakość świadczonych Usług i produktów.
 8. W każdym przypadku Spółka udostępnia jedynie dane kontaktowe Usługodawcy lub Zaufanego Partnera. Wyłącznie Klubowicz podejmuje samodzielnie decyzje o skorzystaniu z Usługi, a Usługodawca lub Partner biznesowy występuję jako niezależny podmiot gospodarczy.
 9. W ramach działań prowadzonych przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej – Sieci Życia® wszelkie proponowane przez Spółkę urządzenia, jak również wszystkie ich komponenty, nie są urządzeniami medycznymi (chyba że w opisie są wyraźnie oznaczone jako urządzenia medyczne) i nie mogą być traktowane jako urządzenia medyczne. Takie urządzenia nie mogą zastąpić profesjonalnego sprzętu monitorowania funkcji życiowych lub wzywania pomocy. Dodatkowe funkcje urządzeń,  jak np. wskazania dotyczące aktywności lub zdrowia użytkownika, należy traktować wyłącznie jako wskazania orientacyjne.

W związku z tym Spółka, Usługodawcy i/lub Zaufani Partnerzy nie odpowiadają za uszczerbek na życiu lub zdrowiu lub pogorszenie się stanu zdrowia użytkownika urządzenia, gdy urządzenie lub jakakolwiek funkcja aplikacji zarządzającej urządzeniem, nie zadziałają prawidłowo, zadziałają z opóźnieniem lub wskażą błędne lub nieaktualne pomiary.

Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowa polityka prywatności Spółki zawarta jest na stronie wtos.pl, z którą Klubowicz zobowiązuje się zapoznać i ją akceptuje w deklaracji uczestnictwa.
 2. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla prawidłowej koordynacji w zakresie przekazywania Zleceń Klubowiczów Usługodawcom i/lub Zaufanym Partnerom, oraz w związku z przekazywaniem Usługodawcom i/lub Zaufanym Partnerom reklamacji złożonych przez Klubowiczów.
 4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klubowicz zezwala Spółce na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, nazwy, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, daty i godziny połączenia telefonicznego z Klubowiczem oraz innych danych potrzebnych do realizacji Zlecenia.
 5. Spółka ma prawo rejestrować rozmowy telefoniczne z Klubowiczem w celu dbania o najwyższą jakość obsługi Klubowicza lub dla ewentualnych celów dowodowych.
 6. Klubowicz wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych opisanych w pkt. powyżej w celu realizacji Zlecenia oraz na rejestrację rozmów telefonicznych.
 7. Klubowicz ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i modyfikacji oraz ich usunięcia.
 8. Podanie danych jest dobrowolne i brak ich podania może uniemożliwić realizację Usługi lub wykonania Zlecenia przez Usługodawcę i/lub Zaufanego Partnera.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do archiwizacji danych w granicach wymaganych przez przepisy prawa.

 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany regulaminu Klubu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustaleń, zaś Klubowicze zostaną poinformowani o każdej zmianie Regulaminu.
 2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na wniosek Przewodniczącego.